Algemene Voorwaarden Discovery Expeditions:

BEGRIP REIS
Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing:
bij de verkoop van een reis bestaande uit vervoer, verblijf of andere diensten.
bij de verkoop van één of meer afzonderlijke prestaties die een reis of verblijf mogelijk maken.

WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN INZAKE HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE
Artikel 2
Met het oog op de boeking moet de reiziger alle nodige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk door de reisorganisator en/of reisbemiddelaar worden gevraagd.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 3
Vóór de reisovereenkomst wordt gesloten, moet de Belgische reiziger via de reisorganisator en/of reisbemiddelaar schriftelijk of in enige andere geschikte vorm, de volgende inlichtingen krijgen, opdat de reiziger de nodige documenten en formaliteiten zou kunnen in orde brengen:
algemene informatie over de vereiste paspoorten en visa, en met name de termijnen om die te verkrijgen;
de geneeskundige vereisten voor de reis en het verblijf;
het feit of er al dan niet een verzekering in de prijs is begrepen of door de reiziger desgewenst kan worden aangegaan om de kosten te dekken van annulering door de reiziger of de kosten
voor repatriëring bij ongeval of ziekten en zo ja welke de algemene voorwaarden van die overeenkomst zijn.
Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.
Artikel 4
Tijdig vóór de geplande vertrekdatum moet de reiziger via de reisorganisator en/of reisbemiddelaar schriftelijk of in enige andere geschikte vorm de volgende inlichtingen krijgen:
alle nodige informatie over het traject;
naam, adres en fax- en telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar of anders naam, adres, fax- en telefoonnummer van de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, of desnoods een nummer voor noodgevallen of andere informatie waardoor de reiziger in contact kan treden met de reisorganisator en/of reisbemiddelaar.

TOTSTANDKOMING VAN DE REISOVEREENKOMST
Artikel 5
De bestelbon die bij de boeking wordt opgesteld geldt als bewijs van de bepalingen van de reisovereenkomst.
Indien de geboekte reis is opgenomen in een brochure van de reisorganisator, dan maken de gegevens in die brochure mede deel uit van de reisovereenkomst.
De bestelbon mag enkel afwijken van de reisbrochure, indien de wijzigingen zich vóór de ondertekening van de bestelbon duidelijk ter kennis van de reiziger werden gebracht en/of indien de partijen de wijzigingen aan de reisovereenkomst overeenkomen na het afsluiten ervan.
Enkel deze algemene en bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op de reisovereenkomst.

REISBEVESTIGING
Artikel 6
De definitieve reisovereenkomst ontstaat wanneer de boeking door de reisorganisator en/of reisbemiddelaar aan de reiziger wordt bevestigd.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging, of gebeurt de bevestiging niet binnen de 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon of binnen de andere uitdrukkelijk overeengekomen termijn, dan mag de reiziger er van uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft hij het recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

PRIJS
Artikel 7
De prijsberekening is gebaseerd op de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland zoals deze in de brochures bij iedere prijs duidelijk vermeld staan, daarnaast op de tarieven voor het transport per lijnvliegtuig die op het moment van ter perse gaan van de brochure bekend waren. De overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing of een herziening van de prijs in een omstandigheid zoals hierna omschreven. Wanneer er een aanpassing heeft plaatsgevonden van de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten, de heffingen en belastingen, verschuldigd voor bepaalde diensten of de wisselkoersen van toepassing op de reis, kan de prijs tot 1 maand vóór de geplande vertrekdatum respectievelijk naar boven of naar onder worden herzien. Leidt de net omschreven aanpassing tot een prijsverlaging, dan gebeurt de herziening enkel indien de kosten die daarmee gepaard gaan niet in wanverhouding staan met de prijsverlaging. Leidt de net omschreven aanpassing tot een prijsverhoging met méér dan 10%, dan mag de reiziger de overeenkomst zonder schadevergoeding ontbinden. Hij heeft dan enkel recht op terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

BETALING VAN DE REIS
Artikel 8
Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 30% van de totale prijs als voorschot, met een minimum van 100,00 €.
Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór de vertrekdatum, dan moet hij de totale prijs onmiddellijk betalen.

ANNULERING DOOR DE REIZIGER
Artikel 9
De reiziger kan ten allen tijde de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren, mits hij de reisorganisator en/of reisbemiddelaar hiervoor vergoedt.
De reiziger moet steeds ten minste de werkelijke annuleringskost betalen

voor een annulering méér dan 60 dagen vóór vertrek: 25% van de totale prijs met als minimum 100,00 € of de werkelijke annuleringskost indien deze hoger is;
voor een annulering vanaf 60 dagen tot en met 31 dagen vóór vertrek: 50% van de totale prijs, met als minimum de werkelijke annuleringskost indien deze hoger is;
voor een annulering vanaf 30 dagen tot en met 16 dagen vóór vertrek: 75% van de totale prijs, met als minimum de werkelijke annuleringskost indien deze hoger is;
voor een annulering vanaf 15 dagen vóór vertrek of in geval van niet-aanmelding bij vertrek: 100% van de totale prijs.
De werkelijke annuleringskost kan in sommige gevallen hoger zijn dan de hierboven aangegeven percentages, in het bijzonder bij reizen waarbij schepen afgehuurd worden, of wanneer de vliegtuigbiljetten, die bijna steeds niet terugbetaalbaar zijn, meer dan 60 dagen voor afreis uitgegeven zijn, of om andere hierbij niet vermelde redenen.

VERVANGING EN ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Artikel 10
De reiziger kan zich voor de uitvoering van de reisovereenkomst door een andere persoon laten vervangen, mits deze persoon voldoet aan de bijzondere eisen betreffende de reis en het verblijf, en mits de reiziger de reisorganisator en/of reisbemiddelaar vergoedt voor alle kosten die daardoor worden veroorzaakt.
De oorspronkelijke reiziger en de vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator en/of reisbemiddelaar voor alle kosten ten gevolge van deze vervanging en voor het saldo van de reis.
Artikel 11
Vraagt de reiziger om een andere wijziging (datum van vertrek of terugkeer, bestemming, hotel,...), dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

ANNULERING DOOR DE REISORGANISATOR
Artikel 12
Wanneer de reisorganisator de reis vóór de overeengekomen vertrekdatum annuleert wegens overmacht of omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum en de reiziger daar zo snel mogelijk, en uiterlijk 15 dagen vóór de vertrekdatum van op de hoogte wordt gebracht, heeft de reiziger enkel recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Annuleert de reisorganisator de reis vóór de overeengekomen vertrekdatum om een of andere reden dan de twee net genoemde, dan heeft de reiziger niet alleen recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen, maar waar passend ook op een schadevergoeding.
De reisorganisator moet de annulering, alsook de reden ervoor, onverwijld schriftelijk melden aan de reisbemiddelaar - aan wie het dan toekomt om de reiziger onverwijld te verwittigen - en/of aan de reiziger.
Indien de reden voor de annulering niet bij de reiziger zelf ligt, kan de reisorganisator tezelfdertijd als alternatief een gelijkwaardige of een betere reis en/of verblijf aanbieden,
overeenkomstig artikel 13. In elk geval behoudt de reiziger het recht om de reisovereenkomst te annuleren.

WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR
Artikel 13
Indien de reisorganisator en/of reisbemiddelaar zich voor het vertrek verplicht ziet de overeenkomst op een wezenlijk punt, zoals de prijs, ingrijpend te wijzigen, dient hij de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen zodat deze kan beslissen of hij de overeenkomst zonder schadevergoeding zal opzeggen of dat hij integendeel
akkoord gaat met de voorgestelde wijziging van de overeenkomst.
Dat voorstel tot wijziging moet schriftelijk worden meegedeeld en moet zowel de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst bevatten al de invloed ervan op de prijs.
Het aangeboden alternatief moet ten minste van gelijkwaardige of van betere kwaliteit zijn.
Is het toch van mindere kwaliteit, dan moet het verschil in prijs worden terugbetaald.
In al die gevallen heeft de reiziger, waar passend, recht op een schadeloosstelling.
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar zo snel mogelijk zijn beslissing meedelen.
Indien na het vertrek van de reiziger een belangrijk gedeelte van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de reisorganisator bemerkt dat hij in
een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de reisorganisator ervoor dat voor de reiziger geschikte alternatieve regelingen worden getroffen zodat hij zijn reis zonder extra kosten kan voortzetten. In voorkomend geval stelt hij de reiziger schadeloos ten bedrage van het verschil tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten.
Zijn dergelijke regelingen onmogelijk of heeft de reiziger deugdelijke redenen om het voorstel niet te aanvaarden, dan zorgt de reisorganisator, in voorkomend geval, voor een gelijkwaardig vervoermiddel dat de reiziger zonder extra kosten terugbrengt naar de plaats van vertrek of naar een andere met hem overeengekomen plaats van terugkeer.
In voorkomend geval stelt hij de reiziger schadeloos.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR
Artikel 14
Zowel de reisorganisator als de reisbemiddelaar is evenzeer aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van zijn personeel en vertegenwoordigers als voor zijn eigen daden en
nalatigheden, tenzij hij bewijst dat hij als een naarstig reisorganisator en/of reisbemiddelaar heeft gehandeld.
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar is ten aanzien van de reiziger aansprakelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Het maakt daarbij niets uit of deze verplichtingen door hemzelf dan wel door andere dienstverleners aan te spreken, ontstaan zijn. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan enkel aan die aansprakelijkheid onderuit als hij kan bewijzen dat hij als een naarstig reisorganisator en/of reisbemiddelaar heeft gehandeld, o.a. bij de keuze van de andere dienstverleners.
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar is aansprakelijk voor alle schade die de reiziger oploopt doordat de reisovereenkomst niet of slecht werd uitgevoerd, behalve indien:
de tekortkoming aan de reiziger te wijten is;
de tekortkoming te wijten is aan een derde die niet betrokken is bij de levering van de diensten bedoeld in de overeenkomst en niet kon worden voorzien of worden opgeheven;
de tekortkoming te wijten is aan overmacht;
de reisorganisator en/of reisbemiddelaar bewijst dat hij als een naarstig reisorganisator en/of reisbemiddelaar heeft gehandeld.
Behalve in geval van een ernstige tekortkoming door de reiziger, is de reisorganisator en/of reisbemiddelaar verplicht om zijn best te doen om de in moeilijkheden verkerende reiziger hulp te bieden. De kosten die daaruit voortvloeien zijn voor de reiziger, wanneer hij het is die de tekortkoming heeft begaan.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER
Artikel 15
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van de reiziger beoordeeld.

KLACHTENREGELING
Artikel 16
Klachten vóór de reisovereenkomst wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar, of anders bij de reisorganisator.
Klachten tijdens de uitvoering van de overeenkomst, moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse en op gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks aan de reisorganisator.
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij ten laatste 4 weken na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen; anders is de klacht niet geldig en niet aanvaardbaar.

VERZOENINGSPROCEDURE
Artikel 17
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de "Cel verzoening": Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel e-mail: verzoening.gr@skynet.be

ARBITRAGE OF RECHTBANK
Artikel 18
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt.Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel e-mail: clv.gr@skynet.be .

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN DISCOVERY EXPEDITIONS
Artikel 1 De reisroute
Bij Discovery Expeditions koopt U in essentie een reis, waarbij de reisroute primeert. Discovery Expeditions garandeert dat bij het opstellen van de reis de reisroute zoals die in de brochure beschreven staat, uitvoerbaar is overeenkomstig de dan geldende plaatselijke omstandigheden. Hieronder verstaan wij de politieke toestand in het land van bestemming, de op dat moment geldende toestand van de plaatselijke infrastructuur in het land, de op dat moment geldende uurregelingen van de maatschappijen die ter plaatse voor ons transporten moeten verrichten en alle andere factoren die hun invloed kunnen hebben op het verloop van de reis, maar waarop wij als organisator geen invloed kunnen uitoefenen.
Indien op een later tijdstip en voor afreis ten gevolge van wijziging in de plaatselijke toestand, onder andere door wijziging van de politieke toestand in het land, door wijzigingen van de plaatselijke infrastructuur, door wijziging van de uurregeling van de plaatselijke transporteurs of door iedere andere plaatselijke wijziging waarop wij geen invloed hebben, de reisroute moet gewijzigd worden, zal Discovery Expeditions dit in eerste instantie zo doen dat de oorspronkelijke reisroute zo getrouw mogelijk gevolgd wordt. Enkel indien hiervoor een kostprijsverhoging ontstaat, hoger dan 10% van de reissom, kan de klant gratis annuleren en worden alle reeds gestorte bedragen terugbetaald. Indien hierdoor een substantiële kostprijsvermindering ontstaat (ten minste 5% van de reissom), zal Discovery Expeditions dit verschil in mindering brengen of terugbetalen.
Indien tijdens de reis blijkt dat de reisroute omwille van de hierboven gemelde redenen moet gewijzigd worden, zal Discovery Expeditions of zijn plaatselijke vertegenwoordiger, in samenspraak met de reizigers, een alternatieve route voorstellen. Alle wijzigingen aan de kostprijs van de reis worden dan zonder beperking bij kostprijsverhoging gedragen door de klanten, bij kostprijsverlaging van ten minste 5% door Discovery Expeditions, die allen geacht worden de ter plaatse voorgestelde alternatieve reisroute te aanvaarden.
In geen enkel geval heeft de klant recht op een schadevergoeding, indien de reisroute om één van de hierboven vermelde redenen moet gewijzigd worden.
Artikel 2 De accommodatie
Bij Discovery Expeditions koopt U een reisroute met de daarbij horende beschikbare accommodatie. Waar mogelijk zal Discovery Expeditions steeds ervoor zorgen om over gereserveerde accommodatie te beschikken, maar door de aard van de aangeboden reisprogramma's is dit niet steeds mogelijk, vermits op vele plaatsen waar onze reisroutes voorbij komen, geen telecommunicatiefaciliteiten bestaan. In dit geval zorgt de plaatselijke vertegenwoordiger ervoor om voor alle reizigers ter plaatse de best beschikbare accommodatie te verkrijgen. Tenzij deze in de brochure vermeld staat, vormt de standaard van de gebruikte accommodatie geen onderdeel van het reiscontract en kan dus niet leiden tot een eis van schadevergoeding. Indien deze standaard wel vermeld wordt, maar deze kan niet nageleefd worden omwille van wijzigingen in de reisroute om redenen vermeld in Artikel 1 van de Bijzondere Reisvoorwaarden, dan zal Discovery Expeditions als naarstig reisorganisator proberen om de aangeboden standaard te behouden indien op de in de oorspronkelijke reisroute voorziene plaatsen overnacht wordt. Indien echter op andere plaatsen moet overnacht worden, of indien op andere data op de voorziene plaatsen moet overnacht worden, dan zal Discovery Expeditions door bemiddeling van zijn plaatselijke vertegenwoordiger, ervoor zorgen de op dat moment best beschikbare accommodatie aan zijn klanten aan te bieden. Onder deze voorwaarden zal de klant geen recht hebben op schadeloosstelling.

Artikel 3 De transportmiddelen
Discovery Expeditions gebruikt alle transportmiddelen die nodig zijn om de voorgestelde reisroute uit te voeren. Deze worden vermeld in de brochure. Indien ten gevolge van wijzigingen buiten onze wil om aan de toestand ter plaatse, zoals wijziging van de uurregelingen van de plaatselijke transporteurs, wijzigingen in de plaatselijke infrastructuur zodat de oorspronkelijke voorziene vervoermiddelen niet meer kunnen aangewend worden, wijzigingen in de politieke toestand in het land die het gebruik van voorziene vervoermiddelen niet meer toelaat, of iedere andere reden buiten onze wil om, dan zal Discovery Expeditions de nodige aanpassingen hieraan doorvoeren om de reisroute zo getrouw mogelijk uit te voeren. Indien deze aanpassing voor de reis gebeurt en hierdoor een kostprijsverhoging ontstaat van meer dan 10% van de reissom, zal de klant gratis kunnen annuleren zonder recht op enige andere schadevergoeding. Indien hierdoor een kostprijsverlaging van ten minste 5% ontstaat zal Discovery Expeditions de klanten terugbetalen, zonder ieder verder recht op schadevergoeding. Indien tijdens de reis aanpassingen aan de vervoersmiddelen moeten gebeuren, om de hierboven vermelde redenen, zal Discovery Expeditions of zijn plaatselijke vertegenwoordiger, in samenspraak met de reizigers, een alternatief voorstellen. Alle wijzigingen aan de kostprijs van de reis worden dan zonder beperking bij kostprijsverhoging gedragen door de klanten, bij kostprijsverlaging van ten minste 5% door Discovery Expeditions, die allen geacht worden het ter plaatse voorgestelde alternatief te aanvaarden.
In geen enkel geval heeft de klant recht op een schadevergoeding, indien de transportmiddelen om één van de hierboven vermelde redenen moeten gewijzigd worden.

Artikel 4 Reizen en negatief reisadvies
Ook bij een eventueel negatief reisadvies behouden we de volledige verantwoordelijkheid over de organisatie van een reis en nemen autonoom de beslissing of een reis in dit geval doorgaat. Iedere annulering door de klant zal in dergelijk geval gebeuren overeenkomstig de hiervoor vermelde annuleringsvoorwaarden. Bij annulering door de reisorganisator, zal dit beschouwd worden als een geval van overmacht en zullen de werkelijk gemaakte kosten op de klant verhaald worden.

Artikel 5 Klachtenregeling
Bij klachten kunnen zowel de Geschillencommissie Reizen als de rechtbanken ingezet worden om tot een oplossing te komen. In het geval de rechtbank gekozen wordt, kan een procedure enkel aangespannen worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissment Turnhout.